Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy gäller för Bonnier Healthcare Sweden AB:s (”BHS AB” eller ”vi) utbildningsverksamhet som tillhandahålls under benämningen Bonnier Academy. Personuppgiftspolicyn omfattar de personuppgifter som du lämnar till BHS AB när du tar del av tjänster i form av digital kompetensutveckling, fortbildning i yrkeslivet, resultatmätning samt tillhörande kundservice och marknadsföring (”Tjänsterna”). Vi använder information om dig för att kunna tillhandahålla Tjänsterna. BHS AB är personuppgiftsansvarig för den information som vi samlar in för syften som anges nedan. Kontaktuppgifter till oss finner du nedan.

Typer av information som vi samlar in

BHS AB samlar in information som du lämnar när du kontaktar oss, skickar offertförfrågan, registrerar dig och deltar i våra utbildningar eller när din arbetsgivare har registrerat dig för våra utbildningar.

 • Kontaktinformation. Uppgifterna kan avse namn, telefonnummer, epostadress, fakturaadress samt uppgifter som du lämnar om du skickar meddelanden till oss.
 • Yrkesrelaterad information. Vi samlar in information om vilket företag, inräknat avdelning, du jobbar på och vilken tjänst eller yrkesroll du har.
 • Övrigt. När du använder Tjänsterna så samlar vi in information om din IP-adress och teknisk information om din enhet och användning av våra webbsidor, t ex vilka sidor du har besökt och artiklar som du har läst.

Om du inte lämnar uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till Tjänsterna eller en viss funktion, finns det en risk att du inte kommer att kunna använda eller ta del av vissa delar av Tjänsterna.

Hur den insamlade informationen används

  • Tillhandahålla våra Tjänster. Vi använder information för att tillhandahålla Tjänsterna till dig, såsom för att administrera inloggningsuppgifter så du kan ta del av utbildningarna och för att skicka intyg till dig efter avslutad utbildning. Vi använder även information för att kunna tillhandahålla rekommendationer om vidare utbildningar för din kompetensutveckling samt för att säkerställa att Tjänsterna fungerar.
  • Kommunikation. Vi använder information för att kunna kommunicera med dig när du kontaktar oss samt för att informera dig om nya villkor för Tjänsterna.
  • Marknadsföring. Vi och våra koncernbolag kan komma att kontakta dig som yrkesperson via e-post eller telefon med information och erbjudanden som bedöms vara relevanta för dig i din yrkesroll. Läs gärna mer om vår koncerninterna behandling av personuppgifter under “Hur vi delar dina personuppgifter”.
  • Förbättra Tjänsterna. Vi använder information för att samla statistik om användningen av Tjänsterna och för att utveckla dem. Du kan läsa mer om hur vi inom Bonnierkoncernen arbetar med utveckling av våra Tjänster och annonsering på gdpr.bonniernews.se/dataskydd.

  Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig med marknadsföring genom epost eller sms kommer vi att behålla en kopia av den uppgiften i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade marknadsföringsutskick i framtiden.

Laglig grund

BHS AB använder informationen på behovsbasis för att vi ska kunna tillhandahålla dig Tjänsterna enligt överenskommelse, uppfylla våra berättigade intressen som att skicka marknadsföring samt för att kunna uppfylla våra lagliga skyldigheter såsom bokföringslagen och GDPR.

Varför vi delar dina personuppgifter

Leverantörer

BHS AB delar information med leverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla Tjänsterna, såsom för att tillhandahålla utbildningsmaterial. I de fall våra leverantörer hanterar dina personuppgifter har vi sett till att dessa företag följer våra krav för personuppgiftshantering som beskrivs i denna policy. Leverantörerna har inte rätt att använda personuppgifter de tar emot för någon annan anledning än vad som framgår i denna policy.

Chef eller arbetsgivare

Viss information som är relaterad till en utbildning, såsom uppgifter om att utbildningen är påbörjad/avslutad samt, i förekommande fall, testresultat, kan göras tillgänglig för deltagarens chef eller annan kontaktperson hos det företag du tillhör.

Gemensam kunddatabas för yrkespersoner

BHS AB ingår i den större mediekoncernen Bonnier News, där även Medibas AB och bolag inom Di-gruppen ingår. Bolagen inom Di-gruppen* erbjuder tjänster inom affärsmedia och nischade branschtitlar samt event och utbildningar för yrkespersoner. Di-gruppen, BHS AB och Medibas har en gemensam databas som innehåller uppgifter avseende yrkespersoner, representanter för befintliga eller potentiella kundföretag, samt deltagare vid konferenser, utbildningar och andra event. De kategorier av uppgifter som finns i den gemensamma databasen är i huvudsak namn och kontaktuppgifter, yrkesrelaterad information, användardata och information om kundengagemang/köp. Bolagen kan inom ramen för den gemensamma databasen dela data för att kunna rikta marknadsföring till dessa personer i deras yrkesroll, om denna bedöms vara relevant för deras yrkesroll. Vi samarbetar även kring erbjudanden och kampanjer för produkter och tjänster; antingen för att administrera ett kombinerat erbjudande eller för att begränsa bolagens marknadsföring. Vi delar data med stöd av koncernbolagens berättigade intresse att på ett effektivt sätt kunna marknadsföra produkter och tjänster till yrkespersoner och att kunna uppnå relevans i marknadsföringen. Bolagen har ett gemensamt personuppgiftsansvar för den delning av personuppgifter som sker i den gemensamma databasen för yrkespersoner. Om du vill avregistrera dig från all direktmarknadsföring och/eller telefonförsäljning inom BHS, Medibas och övriga bolag inom Di-gruppen kan du skicka din begäran via mejl till dataskydd@bonniernews.se. 

*Di-gruppen: Dagens Industri Aktiebolag, Bonnier Business Media Sweden AB, Fastighetsnytts Förlags, Dagens Samhälle AB, Dagens Samhälle Insikt AB samt Hakon Media AB. Du hittar mer information om dessa bolags personuppgiftsbehandling här och här.

Om du har frågor om den gemensamma behandlingen eller om du vill utöva dina rättigheter, t ex radering, ber vi dig att skicka ett mejl med din begäran eller fråga till dataskydd@bonniernews.se.  

 

Centralt dataskyddsteam

 

Vårt dataskyddsteam finns centralt hos koncernbolaget Bonnier News AB. Bonnier News AB är gemensamt personuppgiftsansvarig med BHS AB för behandling av dina uppgifter när du kontaktar dataskyddsteamet. Vid frågor kontakta oss på dataskydd@bonniernews.se. 

 

Övrigt

BHS AB kan komma att lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär,exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast när så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Dina kommunikationsinställningar. Om du får reklammeddelanden via epost från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Notera att annan kommunikation som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna inte omfattas av en sådan avregistrering, exempelvis kommunikation som avser ändringar eller uppdatering av användarvillkor.

Dina individuella rättigheter

Du kan tillvarata dina rättigheter genom att kontakta oss via support@bonnieracademy.se. Du har följande rättigheter:

 • Samtycke. Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter.
 • Registerutdrag, rättelse och radering. Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.
 • Begränsning. Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. under tiden det åligger oss att utreda eventuella invändningar från dig.
 • Dataportabilitet. Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits från dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast vi behandlar personuppgifterna med ditt samtycke eller för att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig.
 • Invändning mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot vår direktmarknadsföring (inklusive profilering för dessa ändamål), och vi ska då upphöra med vår behandling av dina uppgifter för dessa ändamål.
 • Invändning. Du har rätt att i vissa fall invända mot annan behandling av dina personuppgifter. Vi måste då upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade.
 • Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du har rätt att framföra klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar i regel din begäran om registerutdrag och radering av dina personuppgifter inom 30 dagar. De åtgärder som du begärt utförs inom rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till 3 månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden.

Säkerhet för dina personuppgifter

BA använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Personuppgiftsbehandlingen sker inom EU/EES.

Hur vi sparar dina personuppgifter

BHS AB sparar din information under den tid det behövs för att uppfylla våra ändamål samt en tid därefter enligt lag och god sed. Kriterier som avgör hur länge vi sparar uppgifterna beror på av vilken anledning vi använder uppgifterna, vilken typ av uppgifter det rör sig om och vilken relation vi har till dig, dvs om du är en befintlig eller före detta deltagare i våra utbildningar.

Uppgifter sparas upp till två år efter att det abonnemang du använt vid aktuell(-a) utbildning(-ar) har avslutats. Se under Dina individuella rättigheter ovan om hur du går tillväga om du vill radera dessa tidigare.

Dina personuppgifter sparas längre än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Om det sker större ändringar i denna policy eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-post innan ändringarna träder i kraft när det krävs enligt lag.

Senaste version: 23 november 2021

Kontaktuppgifter

Bonnier Academy

Address:

Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm

Telefon:
08-409 321 61

E-post:

support@bonnieracademy.se
eller dataskydd@bonniernews.se