Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy gäller för Bonnier Healthcare AB (”BHS AB” eller ”vi) utbildningsverksamhet som tillhandahålls under benämningen Bonnier Academy. Personuppgiftspolicyn omfattar de personuppgifter som du lämnar till BHS AB när du tar del av tjänster i form av digital kompetensutveckling, fortbildning i yrkeslivet, resultatmätning samt tillhörande kundservice och marknadsföring (”Tjänsterna”). Vi använder information om dig för att kunna tillhandahålla Tjänsterna. BHS AB är personuppgiftsansvarigt för den information som vi samlar in för syften som anges nedan. Kontaktuppgifter till oss finner du nedan.

Typer av information som vi samlar in

BHS AB samlar in information som du lämnar när du kontaktar oss, skickar offertförfrågan, registrerar dig och deltar i våra utbildningar eller när din arbetsgivare har registrerat dig för våra utbildningar.

 

  • Kontaktinformation. Uppgifterna kan avse namn, telefonnummer, epostadress, fakturaadress samt uppgifter som du lämnar om du skickar meddelanden till oss.
  • Yrkesrelaterad information. Vi samlar in information om vilket företag, inräknat avdelning, du jobbar på och vilken tjänst eller yrkesroll du har.
  • Övrigt. När du använder Tjänsterna så samlar vi in information om din IP-adress och teknisk information om din användning av våra webbsidor.

Om du inte lämnar uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till Tjänsterna eller en viss funktion, finns det en risk att du inte kommer att kunna använda eller ta del av vissa delar av Tjänsterna.

Hur den insamlade informationen används

  • Tillhandahålla våra Tjänster. Vi använder information för att tillhandahålla Tjänsterna till dig, såsom för att administrera inloggningsuppgifter så du kan ta del av utbildningarna och för att skicka intyg till dig efter avslutad utbildning. Vi använder även information för att kunna tillhandahålla rekommendationer om vidare utbildningar för din kompetensutveckling samt för att säkerställa att Tjänsterna fungerar.
  • Kommunikation. Vi använder information för att kunna kommunicera med dig när du kontaktar oss samt för att informera dig om nya villkor för Tjänsterna.
  • Marknadsföring. Vi använder information för att skicka marknadsföring till dig om du inte invänt mot det och om det är tillåtet enligt lag.
  • Förbättra Tjänsterna. Vi använder information för att samla statistik om användningen av Tjänsterna och för att utveckla dem. Du kan läsa mer om hur vi inom Bonnierkoncernen arbetar med utveckling av våra Tjänster och annonsering på gdpr.bonniernews.se/dataskydd.
Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig med marknadsföring genom epost eller sms kommer vi att behålla en kopia av den uppgiften i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade marknadsföringsutskick i framtiden.

Laglig grund

BHS AB använder informationen på behovsbasis för att vi ska kunna tillhandahålla dig Tjänsterna enligt överenskommelse, uppfylla våra berättigade intressen som att skicka marknadsföring samt för att kunna uppfylla våra lagliga skyldigheter.

Varför vi delar dina personuppgifter

BHS AB delar information med leverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla Tjänsterna, såsom för att tillhandahålla utbildningsmaterial. I de fall våra leverantörer hanterar dina personuppgifter har vi sett till att dessa företag följer våra krav för personuppgiftshantering som beskrivs i denna policy. Leverantörerna har inte rätt att använda personuppgifter de tar emot för någon annan anledning än vad som framgår i denna policy.

Viss information som är relaterad till en utbildning, såsom uppgifter om att utbildningen är påbörjad/avslutad samt, i förekommande fall, testresultat, kan göras tillgänglig för deltagarens chef eller annan kontaktperson hos det företag du tillhör.

BHS AB kan komma att lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär,exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast när så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

  • Dina kommunikationsinställningar. Om du får reklammeddelanden via epost från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Notera att annan kommunikation som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna inte omfattas av en sådan avregistrering, exempelvis kommunikation som avser ändringar eller uppdatering av användarvillkor.

Dina individuella rättigheter

Genom att kontakta oss via support@bonnieracademy.se kan du när som helst begära att vi ska radera dina personuppgifter. Observera att BHS AB:s tillgång till vissa personuppgifter är helt nödvändig för Tjänsternas avsedda tillhandahållande. Du kan även begära tillgång till dina personuppgifter, att vi ska rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller att vi ska begränsa vår behandling. Du har rätt att invända mot sådan behandling som grundar sig på vårt berättigade intresse, såsom för marknadsföring som sker direkt till dig.

Du har rätt att framföra klagomål gällande vår personuppgiftsbehandling hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden alternativt inte vidta någon åtgärd

Säkerhet för dina personuppgifter

BA använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Personuppgiftsbehandlingen sker inom EU/EES.

Hur vi sparar dina personuppgifter

BHS AB sparar din information under den tid det behövs för att uppfylla våra ändamål samt en tid därefter enligt lag och god sed. Kriterier som avgör hur länge vi sparar uppgifterna beror på av vilken anledning vi använder uppgifterna, vilken typ av uppgifter det rör sig om och vilken relation vi har till dig, dvs om du är en befintlig eller före detta deltagare i våra utbildningar.

Uppgifter sparas upp till två år efter att det abonnemang du använt vid aktuell(-a) utbildning(-ar) har avslutats. Se under Dina individuella rättigheter ovan om hur du går tillväga om du vill radera dessa tidigare.

Dina personuppgifter sparas längre än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Om det sker större ändringar i denna policy eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-post innan ändringarna träder i kraft när det krävs enligt lag.

Kontaktuppgifter

Bonnier Academy

Address:

Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm

Telefon:
08-409 321 61

E-post:

support@bonnieracademy.se
eller dataskyddsombud@bonniernews.se