Läkemedel - utbildning för ST-läkare (lanseras i slutet av oktober 2020)

Syfte

Utbildningen syftar till att repetera basal farmakologi, farmakokinetik, samt belysa start, uppföljning och utvärdering av läkemedelsbehandling. Utbildningen skall också belysa rollerna av de olika aktörerna kring läkemedelshantering och behandling.

Kursinnehåll

Deltagarna ska efter genomförd kurs ha kunskap om:

  • Hur en läkemedelsgenomgång går till.
  • Hur man gör riskbedömningar för interaktioner och biverkningar vid läkemedelsbehandling.
  • Hur man kan anpassa läkemedelsbehandlingen efter patientens ålder, kön, vikt, njur- och leverfunktion, samsjuklighet och övrig medicinering.
  • Hur man kritiskt granska och värdera information om läkemedel samt
  • Miljöpåverkan och hälsoekonomi för att motsvara alla målen i målbeskrivningen i SOSFS (2015:8).

Vill du veta mer?

Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta: kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977.

Utbildningen lanseras i slutet av oktober 2020.