Läkarutbildningar

Bonnier Academy producerar tillsammans med Medibas utbildningar för ST-läkare.

Syftet med utbildningarna är att effektivisera ST-läkares specialisttjänstgöring genom att erbjuda en flexibel och effektiv utbildningstjänst. Utbildningarna är helt digitala med ett högkvalitativt innehåll från ledande experter inom respektive område. Samtliga utbildningar motsvarar uppsatta delmål enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:6) och de är certifierade av Lipus.

Hälso- och sjukvårdsjuridik

Hälso- och sjukvårdsjuridik är en digital utbildning med snabbt och flexibelt upplägg. Kurstexterna komplementeras med interaktiva delar och förstärks med film, praktikfall, quiz och kunskapstester. Utbildningen syftar till att effektivisera ST-läkares specialisttjänstgöring och fokuserar främst på hälso- och sjukvårdens delmål inom juridik och organisation. Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977.

Pris: 3.995 kr (exkl. moms)

Beställ utbildningen här: BESTÄLL

Kursen uppfyller delmål a6 och delmål under “c” med olika nummer och som avser att “kunna tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller för specialiteten”, enligt SOSFS 2015:8.

Utbildningen består av följande delkurser:

(Kurstid: ca 3,5 timmar)

 • Delkurs 1:  Patientens rättsliga ställning (20 min)
 • Delkurs 2:  Vårdgivarens skyldigheter (25 min)
 • Delkurs 3:  Hälso- & sjukvårdspersonalens skyldigheter (45 min)
 • Delkurs 4:  Lex Maria. Hantering av vårdskador, tillsyn & vårdanmälan (45 min)
 • Delkurs 5:  Patientens samtycke & självbestämmande (45 min)
 • Delkurs 6:  Offentlighet, sekretess & dokumentation (25 min)

 Ämnesexpert är Lotta Wendel, universitetsadjunkt, jur. kand och fil. dr och undervisar i medicinsk rätt vid Malmö Universitet.

Vill du beställa utbildningen eller veta mer?   Klicka här.

Kommande utbildningar:

Läkemedel – utbildning för ST-läkare  (lanseras i slutet av oktober 2020)

Syfte

Utbildningen syftar till att repetera basal farmakologi, farmakokinetik, samt belysa start, uppföljning och utvärdering av läkemedelsbehandling. Utbildningen skall också belysa rollerna av de olika aktörerna kring läkemedelshantering och behandling.

Kursinnehåll

Deltagarna ska efter genomförd kurs ha kunskap om:

 • Hur en läkemedelsgenomgång går till.
 • Hur man gör riskbedömningar för interaktioner och biverkningar vid läkemedelsbehandling.
 • Hur man kan anpassa läkemedelsbehandlingen efter patientens ålder, kön, vikt, njur- och leverfunktion, samsjuklighet och övrig medicinering.
 • Hur man kritiskt granska och värdera information om läkemedel samt
 • Miljöpåverkan och hälsoekonomi för att motsvara alla målen i målbeskrivningen i SOSFS (2015:8).

Medicinsk etik för ST-läkare (lanseras i slutet av oktober 2020)

Syfte

Syftet med utbildningen är få kunskaper och färdigheter kring flera obligatoriska mål för ST-utbildningen: Etik, forskningsetik, aktuell lagstiftning och samhällsfrågor kring mångfald/likabehandling/diskriminering.

Kursinnehåll

Genom utbildningen får deltagaren:

 • Ökade kunskaper om etiska principer och värden.
 • Övning i att analysera och hantera patientsituationer och etiska frågeställningar.
 • Kunskap om vikten av att se medicinska, etiska och juridiska frågeställningar – kopplat även till etiska riktlinjer för läkare och lagstiftning inom området.
 • Ökad kunskap om prioriteringar inom hälso- och sjukvården och den etiska plattformen.
 • Ökad kunskap om forskningsetiska frågor i samband med ST-arbetet och övning i att reflektera och diskutera egna frågeställningar och metoder.
 • Medvetenhet om frågor kring mångfald, likabehandling och diskriminering.
 • Kunskap om aktuella frågor kring krav på behandlare och etiska frågor kring sociala plattformar.

Utbildningarna lanseras i slutet av oktober 2020.

Vid frågor kring utbildningen kontakta kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977.