Försäkringsmedicin

Syfte

Utbildningens syfte är att deltagaren ska kunna tillämpa metoder inom försäkringsmedicin som en del av behandlingen av den enskilda patienten. Bedömning och utfärdande av intyg vid sjukskrivning är den vanligaste försäkringsmedicinska åtgärden inom hälso- och sjukvården.

I bedömningen ingår att ta ställning till om patientens sjukdom eller skada medför en funktionsnedsättning som leder till arbetsoförmåga, att prognosticera tid för återgång i arbete samt att bedöma behov av åtgärder som leder till att patienten återfår arbetsförmåga.

Kursen uppfyller delmål enligt:
 
SOSFS (2015:8):
 • b4
HSLF-FS (2021:8):
 • bt16
 • STb3

Kursinnehåll

Deltagarna ska efter genomförd kurs ha kunskap om: 

 • Integrera försäkringsmedicinska aspekter i vård, behandling och rehabilitering.
 • Tillämpa lagar och andra föreskrifter som berör hälso- och sjukvården inom det försäkringsmedicinska området.
 • Utfärda intyg och utlåtanden enligt gällande regelverk.
 • Vid försäkringsmedicinska frågeställningar bemöta patienten med respekt oberoende av kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • Kommunicera sina försäkringsmedicinska bedömningar på ett för mottagaren förståeligt och respektfullt sätt, inklusive besked om att intyg inte kommer att skrivas.
 • Hantera etiska problem samt värde- och rollkonflikter kopplat till försäkringsmedicinska frågeställningar.
 • Tillsammans med patienten utforma en ändamålsenlig och realistisk rehabiliteringsplan.
 • Tillämpa Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd vid bedömning av arbetsförmåga.

Vill du veta mer?

Vill du beställa utbildningen eller veta mer? Klicka här

Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta: kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977