Här kan du läsa mer om de kurser vi erbjuder inom Omsorg.

 Vi uppdaterar ständigt befintliga kurser, lägger till nya och ger dig nytt innehåll baserat på din verksamhets intressen.

Alla kurser

Fallprevention

Fallolyckor bland äldre är ett stort folkhälsoproblem. Det är den tredje vanligaste orsaken till sjukhusvård efter hjärt- och kärlsjukdom och innebär stort lidande. I den här kursen får du lära dig hur du hjälper äldre att förebygga fall.

Delegering

I vissa situationer får omsorgspersonal utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. För att detta ska ske på ett säkert sätt för patienten används delegering, en form av arbetsfördelning som används inom vården för att fördela en arbetsuppgift till någon som annars inte skulle få utföra den. I den här kursen får du veta mer om delegering och hur den ska utföras på rätt sätt.

Introduktionskurs för omsorgspersonal

Den sociala omsorgen bygger på tanken om människors lika värde. Samhället har ett ansvar för människor som av olika anledningar behöver stöd och hjälp. I den här kursen får du lära dig grunderna om de viktigaste reglerna du måste kunna för att ge brukarna den vård och det bemötande de har rätt till.

Skydds- och tvångsåtgärder

Du vill ge så bra vård och omsorg som möjligt till personer med demenssjukdom, men vissa situationer är svåra att hantera. Ibland är det svårt att avgöra om egna lösningar följer lagen eller inte. Den här kursen ökar din medvetenhet och lyfter situationer då svaren inte är självklara.

Dokumentation

Du som arbetar inom omsorgen ska dokumentera vad du gör och de beslut du tar. Dokumentationen är viktig både för den enskilda individen och för verksamheten. I den här kursen lär du dig vad, när och hur du ska dokumentera.

Lex Sarah

Du som arbetar med omsorg och vård är skyldig att rapportera om du ser missförhållanden inom verksamheten. Den bestämmelsen kallas lex Sarah. I kursen får du veta mer om vad rapporteringsskyldigheten innebär och vad som händer när en rapport har lämnats in.

Sekretess och tystnadsplikt

Du som arbetar inom omsorgen får veta saker om människorna du möter i ditt arbete. Många uppgifter är belagda med sekretess. Det betyder att du har tystnadsplikt och inte får lämna vidare informationen till någon annan. I den här kursen lär du dig hur du ska hantera sekretessen och tystnadsplikten i ditt arbete.