En oroande trend i samhället idag är att antalet sjukskrivna på grund av sociala och organisatoriska missförhållanden på arbetsplatsen ökar. Den typen av sjukskrivningar tenderar också att bli  mer långvariga än andra sjukskrivningsorsaker, vilket leder till höga kostnader för både företag och samhälle. Den här kursen är en introduktion till hur du kan arbeta med arbetsmiljön på arbetsplatsen. Du som är chef har ett särskilt ansvar för att personalen trivs och kan göra sitt bästa på arbetsplatsen.

Den här kursen bygger på Arbetsmiljöverkets riktlinjer om organisatorisk och social arbetsmiljö som trädde i kraft våren 2016. Föreskrifterna har anpassats efter dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare ska göra inom ramen för sitt systematiska arbetsmiljöarbete, med fokus på arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling. Om du och ditt företag redan har processer och rutiner för att arbeta med arbetsmiljön ska ni fortsätta det arbetet. Den här kursen vänder sig främst till chefer.

Kursens innehåll

Kapitel 1 - Inledning
Bakgrund, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Samverkan, mål för organisatorisk och social arbetsmiljö. Roller och ansvar, Arbetsmiljö och straffansvar, Arbetsmiljöansvar, Definitioner.

Kapitel 2 - Ansvar
Ansvar, Case, Ditt ansvar som chef, Systematiskt arbetsmiljöansvar, Arbetsmiljön i det dagliga arbetet, Medarbetarsamtalet.

Kapitel 3 - Arbetsbelastning och arbetstid
Arbetsbelastning, Case, Tecken på obalans mellan krav och resurser, Åtgärder, Otydlighet, Bra att veta om otydlighet, Ett otydligt arbetsinnehåll, Case, Starkt psykiskt påfrestande arbete, Arbetstid, Mejl- och mobilpolicy, Återhämtning.

Kapitel 4 - Kränkande särbehandling
Kränkande särbehandling, Vad är kränkande särbehandling? Varningssignaler att vara uppmärksam på, Varningssignaler, Ta fram en skriftlig policy, Vem vad hur? Case, Faran med en dålig utredning.

Kapitel 5 - Test
Examen.

Extra kursmaterial
Diskussionsfrågor - Utmaningen, en film om den sjuka jobbstressen, Diskussionsfrågor - Organisatorisk och social arbetsmiljö. Checklista - Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), Checklista - ta fram arbetsbeskrivningen, Organisatorisk och social arbetsmiljö föreskrifter, Guide för en bättre arbetsmiljö, Förebygg arbetsrelaterad stress. Kursmaterialet bygger på information från Arbetsmiljöverket.

För att beställa eller få mer information om kursen fyller du i formuläret nedan. 

Kontakta oss