Delmål bt9. Bemötande

Kursens innehåll

Målgrupp
Primärt BT-läkare med utländsk examen, sekundärt övriga BT-läkare.

Kursledare
Jörgen Herlofson, Psykiater, leg psykoterapeut.

Läromål
Den baskompetenta läkaren ska efter genomgången utbildning ha kunskap om att:

  • Kunna bemöta människor som individer och med respekt oberoende av till exempel kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder
  • Kunna bemöta patienter och närstående med empati och lyhördhet
  • Kunna anpassa bemötandet utifrån patienters och närståendes individuella förutsättningar och exempel utifrån ett barns mognadsnivå eller en patients kognitiva förmåga

Kursens längd (ca)
2,5-3,5 timmar

Kursen är Lipuscertifierad 

Vill du veta mer?

Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta: kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977